വെറും 35,000 KM ഓടിയ Single Owner “Renault KWID” | Used cars kerala | Second Hand cars kerala.

4 Просмотры
Издатель
Engine Review : വെറും 35,000 KM ഓടിയതിനു ശേഷം KWID ൽ വന്ന മാറ്റം ? Renault Kwid after 35,000 KM.


Follow me in FB :

Follow me in Insta:

My Laptop :
My Mobile phone :
My Vlog Camera :
My Studio Light :Contact : +91 90615 69899
Call between Indian time (9AM- 8PM)The Renault Kwid is an entry-level crossover[1] produced by the French car manufacturer Renault, initially intended for the Indian market.[2][3][4] Developed under the body code BBA, the Kwid is the first car to be based on the new CMF-A platform jointly developed by Renault and Nissan.[2] It is slightly longer but narrower than Renault's smallest conventional vehicle, the Twingo[3] with a high sitting position and a 180 mm ( in) ride height. The production version was unveiled in May 2015. A revised Brazilian version was put into production in 2017.
#Renault #usedcars #forsale #kerala
Категория
Фильмы
Комментариев нет.